top of page

טופס הרשמה לאימוני קראטה בוגרים

תאריך לידה
מין המתאמנ/ת
נקבה
זכר
לא מעוניין לציין

תנאי המנוי

(התנאים נכתבו בלשון זכר אך פונים לכל המינים)

 1. מנוי רשאי להזמין פעם בחודש חבר או בן משפחה לאימון ללא תשלום (בהתאם לנהלי שיעור נסיון)

 2. ניתן להקפיא מנוי פעם בשנה לתקופה של עד שבועיים בהודעה מראש של חודש

 3. מנויים עד גיל 18 ששילמו במשך השנה (10 חודשים לפחות) מקבלים את חודש אוגוסט ב-50% הנחה

 4. ! כאשר מנויים עוברים דרגה - החגורה עלינו

 5. המנוי ישולם בכרטיס אשראי בהוראת קבע חודשית שתחויב מדי 28 לחודש עבור החודש הקרוב

 6. ביטול מנוי יעשה בהתראה של חודש מראש

 7. הביטול יכנס לתוקף חודש לאחר ההודעה.

 8. דמי הביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן תיקון  37.

 9. לילדים עד גיל 18 - ניתן לבטל מנוי רק עד 15/3

 10. ביטול מנוי יעשה בהודעה בכתב

 11. לא ינתן החזר רטרואקטיבי גם אם המנוי לא הגיע/ה לאימוניםתקנון ונהלים

* משתתף בחוג יחשב כרשום, רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה והתשלום .

* בהצטרפות לכל חוג עד ל- 15 בחודש יחשב כחודש מלא. מעבר לזה יחשב כחצי חודש .

* משתתף אשר לא יעמוד בתשלומים, המועדון רשאי להפסיק את פעילותו בחוג .

* ההשתתפות כולל בשיעור ניסיון מותנית במילוי הצהרת בריאות

* המועדון רשאי להפסיק השתתפות בחוגי ילדים ומבוגרים במקרה של בעיות משמעת או אי התאמה .

* מחיר החוג מחושב שנתי ולא חודשי החופשות והחגים כלולים במחיר .

* משתתף שלא יוכל להתאמן מסיבה בריאותית/מילואים או אחרת יצרף אישור מגורם מוסמך ויזוכה בדמי התשלום

* התשלום יתבצע באשראי או המחאות.

 * על צ'קים חוזרים תגבה עמלת צ'ק חוזר מהבנק סך של 14 ש"ח על כל צ'ק .

* שיעור שיבוטל יוחזר במועד אחר (כולל חודש יולי)

בחירת מסלול אימונים
bottom of page